Krkono?e

ob?anské sdru?ení Zdravé Krkono?e ...

Kdo jsme? R?zní lidé, r?zného věku i profesí, ale máme jedno spole?né: obnovujeme drobné historické objekty - kostelíky, kapli?ky, bo?í muka, k?í?ky... Ka?dy z nich je st?ípkem v mozaice krajiny po věky pe?livě skládané matkou p?írodou a generacemi, které v ní ?ily, p?emy?lely, milovaly i umíraly. U?íme se ohleduplnosti k ní, i poko?e, která se z na?ich ?ivot? vytrácí.

Na?e mysl v?ak není obrácena jen do minulosti. Svym sna?ením obnovujeme místa, kde je i pro dne?ního ?lověka p?íjemné se pozastavit v běhu ?ivota, pokochat se, porozjímat. Chceme p?enechat tuto krajinu na?im potomk?m neochuzenou a ?ivotaschopnou, k ?emu? p?ispíváme také podporou vyu?ívání ?etrnych a obnovitelnych zdroj? energie.

realizované projekty

námi realizované projekty ...

P?evá?ně obnovy drobnych sakrálních staveb – kostelík?, kapli?ek, bo?ích muk....

Kostel Panny Marie

podpo?te nás ...

Rádi byste p?ispěli k úspě?né realizaci na?ich projekt?? P?e?těte si, jak na to ...